2. SINIF TACİRLER (V.U.K. madde 178 )

· 177. maddenin dışında kalanlar.
· Bilanço esasına göre defter tutmaları gereken, kurumlar vergisine tabi 2. Sınıf tacir sayılır.
NOT: Satış fişleri bulunmayan nakliyeciler 2. sınıf olup ta satışları toptan ve fatura düzenleyen, yazar kasa bulunmayan işletmeler bu defteri tutamaz.
2. SINIF TACİRLERİN TUTACAĞI DEFTERLER
1) İşletme hesabı defteri
2) Günlük perakende satış ve hasılat defteri

İŞLETME HESABI DEFTERİ


2.Sınıf tacirlerin için tutması gereken defterlerdir. Defter karşılıklı sayfaları aynı sıra numaralıdır. Sol taraf giderleri, sağ taraf gelirleri gösterir.
Gider tarafına; dönem başı mal mevcudu , satın alınan mallar, katma değer vergileri, demirbaş eşyalar için ayrılan amortismanlar bu kısma yazılır.
Gelir tarafına; satılan mal bedeli ve diğer gelirlerle alınan K.D.V yazılır.
* İşletme defterindeki kayıtlarda alım ve satış işlemlerinde borcun senetle, çekle ödenmesi veya veresiye olması kayıt şeklini değiştirmez.
İşletme defterine kayıt yapılırken mal dışlarının ve giderlerin , mal satışlarının ve gelirlerinin peşin veya kredili olmasına bakılmadan belgelere göre kayıt yapılır.
2. sınıf tacirler dönem sonunda düzenledikleri işletme hesabı özeti de defterin boş bir sayfasına kaydedilir.

GÜNLÜK PERAKENDE SATIŞ VE HASILAT DEFTERİ


2.sınıf işletmelerde , işletmesinde yazar kasa kullanmayan tacirler yaptıkları satış fişi düzenler .Bu perakende satış fişi toplamalarını göstermek amacıyla bu defterli tutmak zorundadırlar
* Bir güne ait perakende satışlar,belgeler üzerine topluca yazılabilirler.

VERGİ DAİRESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER


İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME ( V.U.K. 193 )

Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmekle mecburdurlar.
1_ Vergide tabi ticaret ve sanat erbabı,
2_ Serbest meslek erbabı,

3_ Kurumlar vergisi mükellefleri,
4_ Kolektif ve adi şirketler ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları,
Kazandıkları götürü usulde tespit edilenlerin vergi karnesi almak için müracaatları ise başlamayı bildirme yerine geçer.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİMİ (V.U.K. 157 )
101. madde yazılı bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler yeni adreslerini vergi dairelerine bildirme mecburiyetleri vardır.

İŞ DEĞİŞİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ ( V.U.K 158 )

İşe başladıklarını bildiren mükellefler;
a) Yeni bir belgeye
b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği
c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gerektirecek surette işlerinde değişiklikler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİMİ (V.U.K. 159 )

Aynı işletme veya teşebbüse bağlı iş yerlerinin sayısında artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.


İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMİ ( V.U.K 160 )

153. maddelerde yazılı mükelleflerden işi bırakanlar durumu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

SÜRE ( V.U.K 168 )
Bu bildirmeler aşağıdaki yazılı süreler içinde yapılır. İşe başlama bildirmeleri; işe başlama tarihinden önce, işi bırakma veya değişiklikleri bildirmeleri bildirecek olayın meydana gelen tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bildirilir.
DEFTERLERİN TASTİKİ ( V.U.K 220 )


TASTİKE EDİLECEK DEFTERLER

A ) 1. sınıf tacirler için;
_ Yevmiye defteri
_ Envanter defteri
_ Günlük kasa defteri
_ Kambiyo senetleri defteri
B ) 2. sınıf tacirler için;
_ İşletme defteri
_ Günlük perakende satış ve hasılat defteri

C )Diğer Defterle için;
_ İmalat defteri ( Devamlı imalat yapanlar tutar )
_ Hasılat defteri ( Taşıma işi yapanlar tutar )
_ Serbest meslek kazanç defteri
_ Çiftçi işletme defteri

TASTİK ZAMANI ( 221 )

1- Öteden beri işe devam edenler, defterin kullanılacağı yıldan önceki son ayda
( Aralık )
2- Hesap dönemi maliye bakanlığınca belirlenenler, defterin kullanacağı hesap döneminden önceki son ayda.
3- Yeniden işe başlayanlar, defterlerini işe başlama tarihinden önce tasdik ettirmek zorundadırlar.
4- Sınıf değiştirenler, sınıf değiştirme tarihinden önce.
5- Vergi muafiyeti kalkanlar, muafiyetin kalkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde.
6- Tasdiğe tabi defterlerin dolması , defterlerin dolması nedeniyle yeni defter kullanacaklar, bunları kullanmadan önce tasdik ettirirler .
7-Günlük kasa ; Günlük perakende satış ve hasılat defteri serbest meslek kazanç defteri 1 gün içinde , diğerlerini dolduktan sonra 10 gün içinde.
8- Defterini gelecek dönemde kullanmak isteyenler yeni dönemin ilk ayı ( Ocak ) içinde tasdik ettirmelidirler.


* Defterler vergi dairesinde bildirildikten sonra notere tasdik ettirilir. Defterler özelliğine göre tek veya çift sıra numarasıyla, numaralarla ve her sayfa noter mührüyle mühürlenir.

TASTİK YENİLEME ( 222 )

Defterini ertesi yılda kullanmak isteyenler Ocak ayı hesap dönemleri Maliye Bakanlığına tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

TASTİK MAKAMI ( 223 )

Defterler , işyerinin ikametgahının bulunduğu yerdeki noterde tasdik edilir.

KAYIT ZAMANI ( 219 )

Muameleler defterlerce zamanında kaydedilir.
Şöyle ki :
a- Muameleler işin hacmine uygun olarak 10 günlük bir süre zarfında
kaydedilmesi şarttır.
b- Kayıtların devamı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi vesikalara dayanarak yürüten ,müesseselerde esas deftere 45 günlük süre içinde yapılması uygundur.
c- Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defteri serbest kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

BELEDİYE İLE İLGİLİ İŞLEMLER


Tacirler iş yeri açmadan önce bağlı bulundukları belediyelere müracaat ederek ruhsat almak zorundadır.

Müracaat için ;
_ Kira kontrat
_ Vergi kaydı
_ Damga pulu
_ İki adet fotoğraf
_ Yangın söndürücü için itfaiyeden izin belgesi
_ Sağlık müdürlüğünden alınacak izin belgesi
_ Ayrıca kahvehane açacaklar emniyet müdürlüğünden izin almaları gerekir.

TİCARET SİCİLİNİN ve MESLEK ODALARINA MÜRACAT

TİCARET SİCİLİNİN GÖREV ALANI

Ticaret sicilinin etkisin 3. kişinin işletme hakkında istediklerini bilgileri öğrenme imkanına sahip olmaları bunu kararlığında tacirin tescilinin yapılmış olması 3. kişilere karşı bir güvence olarak görülmektedir. Böylece tacirler ilişki kurmak istedikleri tacirler ile ilişki kurabilir veya kurmaya bilirler.
Sicildeki kayıtlar tacirle 3. kişinin yapacağı iradi işlemler üzerinde etkili olabilirler usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmişse bunu herkesin bildiği kabul edilmiştir.

TİCARET SİCİLİNİN MÜEYYİDELERİ


Türk ticaret kanunda ticaret siciline ilişkin bir takım müeyyideler ön görülmüştür. Kötü niyette gerçeğe aykırı tescil yaptıranlar tescil edilmiş bir hususta değişik yapılması gerektiği halde bunu yaptırmayanlar bu kusurları yüzünden 3. kişilerin uğradıkları zararları tanzimle hükümlüdürler. Tescilin gerektiği gibi yapılmamasında sicil memuru sorumludur. Tescilin , gerekli bir hususu sicil memuru istediği halde gereksiz yere bu çağrıya uymaması kötü niyetle gerçeğe aykırı beyanda bulunması hallerinden “6 aydan 5 yıla” kadar hapis, ticaret ve sanayiden men, borsada muamele yapabilmek hakkından yoksun bırakılır veya borsada geçerli olarak çıkarılır cezalar mahkemede verilir.

BAĞKURA MÜRACAT ve BASAMAK SEÇİMİ

T.C anayasasında herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bundan hareket ederek 2 Eylül 1971 yılında 1479 sayılı kanunla tüm bağımsız çalışanların kayıtlı bulunduğu sosyal bir güvenlik kuruluşudur.
BAĞKUR'A KİMLER GİRER


Kanunlarla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarında (S.S.K ) herhangi birine dahil olmayan ve bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmayan kendi adına bağımsız çalışanlardan;

· Ticari ve mesleki kazancı dolayısıyla gerçek ve götürü usulde vergi mükellefi olanlar esnaf ve sanatkarla siciline kayıt olarak bu teşekküle kayıtlı olanlar
· Kolektif şirket ortakları
· Limitle şirket ortakları
· Anonim şirketler kurucu ortakları
· Hisse komandit şirketlerde komandite ortaklar

BAĞKUR SİGORTACILIĞI NE ZAMAN BAŞLAR

Meslek kuruluşlarına yazılarak kendi hesabını çalıştığı tarihten itibaren başlar.
BAĞKUR'A NASIL GİRİLİR

Bağkur kanunu 24. maddesine göre sigortalı sayılanların Bağkur’a kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kanuna göre sigortalı sayıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde kuruma baş vurarak kayıt ve tesellilerini yaptırmak zorundadır.
BAĞKURDA BASAMAK SEÇİMİ


Sigorta kanuna göre başladığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde dileği basamağı seçer, giriş bildirgesiyle birlikte dilekçe ile yazılı olarak kuruma baş vurur. Kanuna göre sigortanın ödeyeceği birim ve basamaklar her yıl bütçe kanunu ile kabul edilen kat sayının çarpılması sonucu tutar hesaplanır.BAĞKUR PRİMLERİNİN ÖDENMESİ


Sigortalı prim borçlarının sigortalı olduğu ayın mesai bitene kadar ödemesi gerekir. Bağkur primleri halk bankasına yaptırılmalıdır. Gününde yatmayan primler sürenin bittiği tarihten başlayarak ilk ay için %12, sonraki aylar için %7 gecikme faizi alınır.

Primlerin Ödenmesi;
_ Eylül
_ Ekim
_ Kasım
Gecikme zammı ve faizleri borç ödenene kadar devam eder. Tabi afetler ve hastalık nedeniyle raporlu olduğu günlerde bu haller belgelenirse sigortalı tarafından ödenmeyen primler 6 ay içerisinde ödenmesi için süre tanınır ve cezai bir işlem uygulanmaz.

BASAMAK YÜKSELTMEK


İlk 5 basamak her yıl sonunda sigortalının isteğine bakılmaksızın kurum tarafından yapılır 6. basamaktan sonra ise 2 yılın dolduranlar yazılı bir talepte bulunup basamaklarını yükselte bilirler 6. basamaktan sonra, basamak yükseltmek için 6 ay öncesine kadar tüm prim borçlarının ödenmesi gerekir yazılı istek yapıldığı andan itibaren sigortalı yükseleceği basamak üzerinden yükseltmek farkıyla primleri öder.

Konu : İş Konusu Değişikliği 15 Kasım 2002


GEMLİK VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE


Dairenizin, 5973641265 sicil numaralı mükellefiyim. Bu güne kadar Kayhan Mahallesi Tunç Sokak No: 21 de Bilgisayar Bayiisi işletmekteyim. İşimi değiştirerek, yeni hesap döneminde aynı adrese Cafe ve İnternet salonu açmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Saygılarımla
Caner LİMON

Kayhan Mahallesi Tunç
Sokak No: 21
Gemlik / Bursa

Konu : İş yeri değişikliği 15 Eylül 2002
GEMLİK VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE


Dairenizin 3574168532 sicil numaralı mükellefiyim. Kayhan Mahallesi Tunç Sokak No: 21 deki “Cafe ve İnternet Salonumu” mu Ahmet Duran Meydan’ı 14 numaraya taşımak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını bilginize arz ederim.

Saygılarımla
Caner LİMON


Kayhan Mahallesi Tunç
Sokak No: 21
Bursa/GemlikKonu : İş yeri değişikliği 26 Ekim 2002
GEMLİK VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE

Dairenizin 264783245 sicil numaralı mükellefiyim. Kayhan Mahallesi Tunç Sokak’ taki Tekel Bayii dükkanımı Eski Pazar Caddesi 45 numaraya taşımak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.SaygılarımlaCaner LİMON
Kayhan Mahallesi Tunç
Sokak. NO: 21
Gemlik / Bursa

Konu : İkinci bir iş yeri açma 20 Haziran 2002GEMLİK VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜNE


Dairenizin 512987262 sicil numaralı mükellefiyim. Eski Pazar Mahallesi No:25 deki Mobilya dükkanımın dışında İstiklal Caddesi 42 numarada da Beyaz Eşya Bayii açmak istiyorum.

Bilgilerinize saygıyla arz ederim.